Adatkezelési tájékoztató

Bevezető Rendelkezések

A jelen tájékoztató alkalmazásában személyes adat bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Az adatvédelmi tájékoztató a T&T duguláselhárítás által üzemeltetett mosogatodugulaselharitas.hu weboldal és alkalmazás vonatkozó szabályait tartalmazza.

A T&T duguláselhárítás szolgáltatásai teljesítési körében elkötelezett a személyes adatok jogszerű kezelése és védelme mellett. Ez az adatkezelési tájékoztató a GDPR , valamint a kapcsolódó magyar jogszabályok, így kiemelten az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban tájékoztatást nyújt arról, hogy milyen célból, milyen jogalapon és milyen módon kezeljük a személyes adatokat, az adatkezelés kapcsán az érintett magánszemélyeket milyen jogérvényesítési lehetőségek illetik meg, valamint minden egyéb, az adatkezelés szempontjából lényeges körülményről.

A T&T duguláselhárítás által a kezelt a mosogatodugulaselharitas.hu web oldalon a felhasználó által átadott személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban, vagy esetlegesen külön az adatok egyedi gyűjtésekor nyújtott tájékoztatásban megjelölt valamely célra, vagy célokra használjuk fel. A célhoz kötöttség elvével összhangban kizárólag valós, indokolt és jogszerű célok érdekében folytatunk adatkezelést. Az általunk kezelt személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyet az érintett az adatgyűjtéskor megadott, vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt és arra az érintett joggal számíthatott.

A T&T duguláselhárítás mosogatodugulaselharitas.hu web oldal sajátosságából következően, mint adatkezelő számos célból kezel személyes adatokat, és az egyes célok esetében az adatkezelés jogalapja, módja és a kapcsolódó adatmegőrzési idők eltérhetnek egymástól. Az általunk kezelt személyes adatok biztonságát rendkívül szigorú szervezeti és informatikai intézkedésekkel védjük. Betartjuk a nemzetközileg elfogadott biztonsági szabványokat és az ügyféladatokhoz kapcsolódó információbiztonsági irányelveket. Az adatvédelemre, a titoktartásra és az adatbiztonságra vonatkozóan belső szabályozást, eljárásrendet és képzéseket magában foglaló keretrendszert alakítottunk ki, kollégáink rendszeres, adatvédelmi tárgyú képzéséről, adatvédelmi tudatosságuk folyamatos fejlesztéséről gondoskodunk. Kiterjedt belső adatkezeléseit, gyakorlatát és a kapcsolódó eljárásokat a T&T duguláselhárítás rendszeresen felülvizsgálja.

Adatkezelő adatai:

T&T duguláselhárítás
Nyilvántartási szám: 51775287
Cím: 1212 Budapest, Komáromi u. 81.
Telefon: 06 (70) 555-2320

Adatok megosztása a szolgáltatás teljesítése érdekében

A szolgáltatásunk igénybevételéhez szükséges információk megadása önkéntes, más személyekkel, és a megosztás módját Ön szabályozza. Abban az esetben, amikor nyilvánosan oszt meg adatokat, akkor az adott tartalom hozzáférhető lehet a keresőmotorokon, így például a Google Keresésen keresztül.

A szolgáltatás biztosítása érdekében az Ön bejelentkezési azonosítóit rendszereink nyilvántartják, azok felhasználását kizárólag Ön szabályozza.

Az felhasználó adatainak megosztása

A Facebook-on kívül más vállalattal, szervezettel vagy személlyel közvetlenül nem osztjuk meg a személyes adatokat, kivéve az alábbi eseteket:

  • 1. törvényi megfelelősség
  • 2. harmadik fél jogos érdeke
Önkéntes hozzájárulás

A személyes adatokat akkor osztunk meg a ha ehhez előzetesen Ön hozzájárult. Szolgáltatásunk igénybevételéhez szükséges adatokat Ön a szolgáltatás regisztrálásakor megossza a T&T duguláselhárítás– sal.

Az felhasználó adatainak megőrzése

Az általunk gyűjtött adatokat különböző ideig őrizzük meg. Ez függ az adatok típusától, attól, hogy miként használjuk őket, valamint az Ön által megadott beállításoktól:

  • 1. Az adatok egy részét (pl. az Ön által létrehozott és feltöltött tartalmakat) bármikor törölheti.
  • 2. Az egyéb adatok (hírdetési adatok, szervernaplók) egy bizonyos idő után automatikusan törlésre kerülnek.
  • 3. Egyes adatokat addig őrzünk meg, amíg nem törli regisztrációját (pl. Felhasználói szokások).
  • 4. Bizonyos adatokat pedig hosszabb ideig megőrzünk, ha ez szükséges jogszerű üzleti, törvényi vagy jogi célokból, amelyek lehetnek például biztonsági, csalás- és visszaélésmegelőzési, illetve pénzügyi nyilvántartási célok.

Rendszerünk a törlési eljárás során bizonyos speciális technikai eljárásokat követ annak biztosítása érdekében, hogy az adatok eltávolítása a szervereinkről biztonságosan és teljes mértékben megtörténjen, illetve hogy bizonyos esetkben anonimizált formában őrizze meg őket a rendszer. A T&T duguláselhárítás biztosítja, hogy szolgáltatásaink megfelelő védelmet nyújtsanak az adatok akaratlan vagy rosszindulatú törlésével szemben

Adatmegőrzés

A T&T duguláselhárítás által kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt. Ezek alapján:

  • 1. Amennyiben az adott tevékenységünkre nézve valamely jogszabály kötelező megőrzési időt határoz meg, úgy az adatmegőrzés ezen, jogszabályban előírt kötelezettséghez igazodik.
  • 2. Konkrét jogszabályi, vagy szerződéses előírás hiányában az adatmegőrzési idők az elévülési időhöz kapcsolódnak. Az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezeljük. Amennyiben az előző két kategória nem alkalmazandó, úgy a megőrzési idő az általános polgári jogi elévülési időhöz – 5 év- igazodik.
Általános irányelvek az adatvédelem érdekében

A T&T duguláselhárítás. szolgáltatási során kiemelten kezeli és rendkívül fontosnak tartja a felhasználó adatait. Tisztában vagyunk azzal, hogy fontosnak tartja a biztonságot és az adatvédelmet – mi is pontosan így gondolkodunk erről. Elsődleges céljaink közé tartozik, hogy megfelelő és nagyfokú biztonsággal szolgáltassunk, és az alkalmazott technológiákkal gondoskodjunk arról, hogy adatai biztonságban legyenek, és rendelkezésre álljanak, amikor szüksége van rájuk.

Folyamatos fejlesztésekkel biztosítjuk, hogy hatékony legyen az adatok védelme, illetve hogy védjük az Ön adatait, és hogy a szolgáltatásunkat még hatékonyabbá és hasznosabbá tegyük az Ön számára. Minden évben elkülönített pénzügyi keretből költünk a biztonságra, annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok minden esetben biztonságban legyenek. Alkalmazunk olyan mindenkor optimális adatvédelmi eljárásokat és technológiákat amelyek biztosítják jelen céljaink teljesítését.

Általános irányelvek az adatvédelem érdekében

Az rendelkezésre álló adatokat (például az e- mail- címet ) felhasználjuk közvetlen kapcsolat tartás céljából. Értesítéseket küldünk. Ezen értesítések és kapcsolatfelvételek csak és kizárólag a saját termékkel kapcsolatos információkat tartalmaznak.

Érintetti jogok az adatkezeléssel összefüggésben

Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Önt megilleti az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során Ön jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Érintetti jogok az adatkezeléssel összefüggésben

Ön jogosult, hogy személyes adatainak védelme érdekében a T&T duguláselhárítás által történő adatkezelése megsértésének esetében a hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen GDPR rendelkezéseit, figyelembe véve szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu